Římské Koloseum, Itálie

Albánie tajuplným Balkánem k ryzímu drahokamu východu

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie tajuplným Balkánem k ryzímu drahokamu východu Albánie tajuplným Balkánem k ryzímu drahokamu východu Albánie tajuplným Balkánem k ryzímu drahokamu východu

Popis zájezdu

Anotace
Prokleté hory - Peć - Prizren - Bajram Curri - Koman - Skadar - Krujë - Drač - Berat - Dhërmi - Himarë - Sarandë - Gjirokastra - Butrint - Përmet - Kamnik - Korça - NP Drenovë - Ohrid - Tetovo - NP Mavrovo Vydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti, i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je.

Cena zahrnuje
dopravu klim. busem, 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu - 2lůžk. pokoje, 9x polopenzi, plavba po řece Drin, pobytovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Fakultativní příplatek
1lůžk.pokoj 2.900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Program zájezdu

1.-2. den Odjezd z ČR, přejezd přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory. Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera. Ubytování v městečku na úpatí pohoří Visitoru.


3. den
Přejezd do oblasti Metohije (západní Kosovo), návštěva kosovského městečka PEĆ, případně rozsáhlého komplexu Pećského Patriarchátu. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do Dečanského monastýru, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně, malebné kosovské město PRIZREN. Přejezd na území Albánie, ubytování v BAJRAM CURRI, městečko s nejkrásnější polohou z albánských měst.


4. den
Velmi brzké vstávání. Plavba po řece DRIN z Fierzë do KOMANU, která je považována za jednu z nejkrásnějších vodních cest na světě. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti Rozafat. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u Skadaru (Shkodra). Ubytování.


5. den
Putování střední Albánií. Navštívíme baštu albánského národ. hrdiny Skanderbega v městečku KRUJË, muzeum dějin bojů proti Osmanské říši a jedno z nejlepších albánských etnografických muzeí. Prohlédneme si významný přístav ležící na Via Egnatia s monumentálním amfiteátrem z 2.st. n. l. v městečku DRAČ (Durres) s městskými hradbami z dob byzantské říše. BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami. Apollonia, zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apollóna a pravoslavným klášterem. Ubytování ve Valonské zátoce.
6. den Albánská riviéra, odpočinek u moře, možnost oběda ve formě mořských specialit. Odpoledne vyjedeme do průsmyku LLOGARE, do výšky 1.058 m. Přejezd do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, projedeme krajem zemních pyramid až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V Palermském zálivu nedaleko Qepara shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského. Podvečer v přímořském letovisku SARANDË, srdci jižního pobřeží, perly albánské riviéry. Noční procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Na ubytování se přesuneme do malebného města GJIROKASTRY.


7. den
Archeologický areál v BUTRINTU. Turistika v NP v okolí butrintského kanálu, vyvěračka modré oko - výjimečný podzemní pramen. Přejezd do památkové rezervace GJIROKASTRY, pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, Starý bazar, etnografické muzeum. Ubytování.


8. den
Přesun klikatým údolím řeky Vjosë. Navštívíme PËRMET, městečko ležící v krajině obklopené velehorami. Vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality. Ubytování ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.


9. den
Dopoledne město KORÇA zvané albánská „Paříž“, metropole Voskopoja, kde se nachází významný pravoslavný klášter. Odpoledne turistika v NP DRENOVË. Od uhelných dolů si vyšlápneme k unikátním skalním útvarům. Ubytování opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.


0. den
Přejezd k Ohridskému „moři“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě. Dopoledne odpočinek a koupání v jezeře. Návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké cestě Via Egnatia na břehu jezera, přejezd do OHRIDU v Makedonii, zastávka v klášteře Sv. Jana Bigorského. Procházka kolem jezera v NP MAVROVO. Ubytování.
11.-12. den TETOVO, stará turecká architektura, Pestrá mešita (Šarena Džamija), turistika na Popově Šapce v Šar Planině, horský masív s téměř 40ti ledovcovými jezery. Odpoledne přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko a návrat do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045