Římské Koloseum, Itálie

Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety Albánie - perla Balkánu pobyt u moře s výlety

Popis zájezdu

Anotace
Pobytově poznávací zájezd, dovolená Albánie Dubrovník - Rozafat - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë - Gjirokastra - Tepelenë - poloostrov Karaburun - Durrës - Tirana - Kotor
Mimořádná kombinace pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním na břehu Valonského zálivu. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“ a přitom se můžeme stále osvěžovat v mořských vlnách.


Cena zahrnuje
dopravu klim. busem, 9x ubytování z toho: 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje, 2x tranzitní ubytování v hotelu / apartmánu, 9x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje
výlety mikrobusy cca 45 €/osobu, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 2.800 Kč (*2.600 Kč) - zde povinné při nedoobsazení

Ubytování
Hotel leží na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor s Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Snídaně formou bufetu, večeře servírovaná – výběr z menu.

Program zájezdu

Dovolená Albánie - program

Albánie - perla Balkánu

1.-2. den zájezdu Odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska, zastávka v DUBROVNÍKU, odpoledne přejezd na ubytování v Černé Hoře.


3. den zájezdu Přejezd do Albánie, výstup na pevnost ROZAFAT u Skadaru (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega s jeho sídelním hradem, kulou, bazarem a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek Sazan a Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským.


4. den zájezdu Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s výhledem na město, hrad Kaninë.


5. den zájezdu Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s byzantskými kostelíky a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje Myzeque a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie. V případě zavření kláštera, návštěva antického areálu Orikum, který se zařadí do 7. dne.


6. den zájezdu Výlet místními mikrobusy (cca 15 €) po panoramatickém pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky, malebná scenérie, přímořské letovisko HIMARË.


7. den zájezdu Dopoledne turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií a albánskou riviéru, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“, v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.


8. den zájezdu Výlet do starobylé GJIROKASTRY, města bílých střech, při návratu návštěva TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron.


9. den zájezdu Dopoledne fakult. lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25 €) z Valony na poloostrov KARABURUN s odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, m.j. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění výletu možnost fakultativního výletu do okolí - středověký klášter Zvërnec na ostrůvku uprostřed laguny Narta a hrad Kanine za Valonou, minibusem - cena dle počtu účastníků (cca 10 € na osobu).


10. den zájezdu Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne krátká návštěva přístavního města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, přejezd do hlavního města TIRANY, Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita a věhlasné Národní muzeum s bohatými sbírkami, přejezd do Černé Hory.


11.-12. den zájezdu Zastávka v KOTORU. Odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045