Římské Koloseum, Itálie

Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii

Destinace: Albánie, Černá Hora, Makedonie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii Albánie, Černá Hora, Kosovo, Makedonie - Tajuplným Balkánem Až K Ryzímu Drahokamu Východu - Divukrásné Albánii

Popis zájezdu

Vydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna tajuplnou minulostí sahající do pradávných dob bronzových, utvářena tisíciletí potomky balkánských hrdinů čelících nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali své stopy navždy v dějinách albánského lidu. "Ochutnáme" divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme malebná horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou. Tento zájezd provází Mgr. Kamil Hanák, garantem produktu je CK Poznání.

v hotelu nebo hotelovém komplexu ve dvoulůžkových pokojích.

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR, tranzit přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory, dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, nocleh v podhorském městečku na úpatí pohoří Visitoru.

3. den: přejezd do oblasti METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva kosovského městečka PEĆ, případně rozsáhlého komplexu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU, ve středověku sídla hlavy srbské pravoslavné církve. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně (několik tisíc freskových kompozic), malebné kosovské město PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst, s kulisou horského velikánu Jezerca (2693 m n. m.). Do severovýchodní části Albánie donedávna nevedly žádné cesty (silnice z Kosova byla postavena před 3 lety a trajekt směrem na Skadar jezdí pouze jednou denně tam a zpět), proto se jedná o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě v dobách Envera Hoxhy. Této charakteristice také odpovídá úroveň ubytování jediného místního hotelu. Strava je však skvělá a majitel hotelu pohostinný.

4. den: velmi brzké vstávání (v 5 hod.), plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do KOMANU, která je považována za jednu z nejkrásnějších vodních cest na světě, s mnoha zátokami, strmými útesy a s vodopády dosahujícími závratných výšek, uprostřed překrásné a fascinující krajiny. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFAT. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u SKADARU (Shkodra) je i připomínkou legendy o statečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě.

5. den: čeká nás putování rovinatou střední Albánií s význačnými středisky albánské historie: navštívíme baštu albánského národního hrdiny Skanderbega v městečku KRUJË. V pevnosti se nachází muzeum dějin bojů proti Osmanské říši a jedno z nejlepších albánských etnografických muzeí, prohlédneme si významný přístav ležící na VIA EGNATIA (stará římská cesta spojující Jadranské moře s Cařihradem) s monumentálním amfiteátrem z 2. st. n. l. v městečku DRAČ (Durres) s městskými hradbami z dob byzantské říše, navštívíme BERAT – nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě a kouzelnou APOLLONIÍ se zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apolóna a pravoslavným klášterem Panny Marie. Příjezd do hotelu ve VALONSKÉ ZÁTOCE pozdě večer.

6. den: ALBÁNSKÁ RIVIÉRA: dopolední relax u moře s jedinečnou možností oběda ve formě mořských specialit, odpoledne vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1058 m.n.m), přejezd do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Podvečer v přímořském letovisku SARANDË, srdci jižního pobřeží, perly albánské riviéry. Noční procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Na nocleh se přesuneme do malebného města GJIROKASTRA.

7. den: dopoledne návštěva archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty doprovázená vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, nově vybudované a špičkově vybavené muzeum, turistika v Národním parku v okolí butrintského kanálu, vyvěračka MODRÉ OKO - výjimečný podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Přejezd do GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, Starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Nocleh v hotelu.

8. den: tento den se budeme přesouvat klikatým údolím řeky Vjosë, navštívíme PËRMET, malebné městečko ležící v krásné krajině obklopené velehorami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer se ubytujeme v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.

9. den: dopoledne navštívíme město KORÇA zvané albánská "Paříž", centrum albánského národního obrození s nejstarší školou a rozsáhlým muzeem středověkého umění a pravoslavnou metropoli VOSKOPOJA, kde se nachází významný pravoslavný klášter a několik pravoslavných chrámů. Odpoledne turistika v národním parku DRENOVË. Od uhelných dolů si vyšlápneme k unikátním skalním útvarům. Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.

10. den: přejezd k OHRIDSKÉMU "MOŘI", k jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. Dopoledne relax a koupání v jezeře s konzumací věhlasných "koránů" (ohridských pstruhů), návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké cestě VIA EGNATIA na břehu Ohridského jezera, výhled na jezero, přejezd do OHRIDU v Makedonii, zastávka v klášteře Sv. Jana Bigorského, podvečerní procházka kolem jezera v malebném národním parku MAVROVO.

11. den: ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré turecké architektury a slavné Pestré mešity (Šarena Džamija), turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ - horský masiv s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a s nesčetnými přírodními krásami v obrovském moři pastvin posetém tisícihlavými stády ovcí, které jsou hlídány typickým makedonským pasteveckým plemenem Šarplaninec. Odpoledne přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko a návrat do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045