Římské Koloseum, Itálie

Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh letecky

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezd Anglie Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh -Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Fort Augustus - Loch Lomond - Glasgow -Chester - NP Snowdonia - NP Breton Beacons - Cardiff - Bath -Torquay - Land´s End - Stonehenge - Windsor
Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, magický Cornwall, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.


Cena zahrnuje
leteckou přepravu Brno – Londýn – Brno nebo Praha – Londýn – Praha, letištní taxy, dopravu lux.busem ve Velké Británii, 11x ubytování v hotelu**/***, 11x snídani, průvodce

Fakultativní příplatek
10 x večeři 5.100 Kč, komplex.pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč str. 2 katalogu s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč str. 2 katalogu, 1lůžk. pokoj 5.900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Program zájezdu

Zájezd Anglie - program

Anglie, Skotsko, Wales
velký okruh letecky

1. den zájezdu Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.


2. den zájezdu Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament, Horse Guards, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí. Prohlídka večerního Londýna - China Town, Soho, procházka kolem Temže, London Eye. Návrat metrem do hotelu.


3. den zájezdu Po snídani odjezd do YORKU, jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Odpoledne návštěva gotické katedrály, procházka po hradbách, úzké uličky středověké čtvrti, hrázděné domy. Večer odjezd na ubytování.


4. den zájezdu Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a domem, ve kterém žila M. Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie. Ubytování u Edinburghu.


5. den zájezdu Odjezd do severní části Skotska, návštěva výrobny whisky v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.


6. den zájezdu Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, malebné městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru Loch Lomond. Ubytování u Glasgow.


7. den zájezdu Průjezd oblastí NP LAKE DISTRICT. Historický CHESTER - katedrála, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby. Ubytování na severním pobřeží Walesu.
8. den zájezdu Nejstarší NP v Británii - SNOWDONIA. Průjezd do již. Walesu s dalším krásným NP BRETON BEACONS. Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní prohlídka CARDIFFU, ubytování.


9. den zájezdu BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování.


10. den zájezdu Hrabství CORNWALL, jedna z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie. Vesnice TINTAGEL s troskami hradu a keltského kláštera, nejzápadnější cíp Anglie - LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera ST. MICHAEL´S MOUNT. Návrat na ubytování.


11. den zájezdu Odjezd směr Londýn, v poledne návštěva Salisburské planiny s monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo. Večer ubytování v Londýně.


12. den zájezdu Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045