Římské Koloseum, Itálie

Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh autokarem

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh autokarem Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh autokarem Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh autokarem Anglie, Skotsko, Wales - velký okruh autokarem

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezd Anglie Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh -Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Fort Augustus - Loch Lomond - Glasgow -Chester - NP Snowdonia - NP Breton Beacons - Cardiff - Bath -Torquay - Land´s End - Stonehenge - Windsor
Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, magický Cornwall, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.


Cena zahrnuje
dopravu lux. klim.busem, trajekt (tam) a Eurotunel (zpět) přes kanál La Manche, 10x ubytování v hotelu**/***, 10x snídani, průvodce

Fakultativní příplatek
10 x večeři 5.100 Kč, komplex.pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč str. 2 katalogu s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč str. 2 katalogu, 1lůžk. pokoj 5.900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Program zájezdu

Zájezd Anglie - program

Anglie, Skotsko, Wales
velký okruh

1. den zájezdu V poledních hodinách odjezd z ČR.


2. den zájezdu Ráno lodí přes kanál La Manche, přejezd do LONDÝNA, uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament, Horse Guards, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí. Prohlídka večerního Londýna - China Town, Soho, procházka kolem Temže, London Eye. Návrat metrem do hotelu.


3. den zájezdu Po snídani odjezd do YORKU, jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Odpoledne návštěva gotické katedrály, procházka po hradbách, úzké uličky středověké čtvrti, hrázděné domy. Večer odjezd na ubytování.


4. den zájezdu Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a domem, ve kterém žila M. Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie. Ubytování u Edinburghu.


5. den zájezdu Odjezd do severní části Skotska, návštěva výrobny whisky v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL - jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.


6. den zájezdu Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, malebné městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru Loch Lomond. Ubytování u Glasgow.


7. den zájezdu Průjezd oblastí NP LAKE DISTRICT. Historický CHESTER - katedrála, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby. Ubytování na severním pobřeží Walesu.
8. den zájezdu Nejstarší NP v Británii - SNOWDONIA. Průjezd do již. Walesu s dalším krásným NP BRETON BEACONS. Procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní prohlídka CARDIFFU, ubytování.


9. den zájezdu BATH (UNESCO) - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím. Odjezd na jih do přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování.


10. den zájezdu Hrabství CORNWALL, jedna z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie. Vesnice TINTAGEL s troskami hradu a keltského kláštera, nejzápadnější cíp Anglie - LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera ST. MICHAEL´S MOUNT. Návrat na ubytování.


11. den zájezdu Odjezd směr Londýn, v poledne návštěva Salisburské planiny s monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo. Večer ubytování v Londýně.


12. den zájezdu Dokončení prohlídky LONDÝNA - katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka břehu řeky Temže až k mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich, nejstarší londýnský královský park, Stará královská observatoř. Večer průjezd tunelem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.


13.den zájezdu Odpoledne příjezd do republiky.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045