Římské Koloseum, Itálie

Adventní Řím - věčné město, vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků Adventní Řím - věčné město,   vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezdy - advent v Římě 2014 Prožijte s námi advent v Římě, ponoříme se do slavností nálady města, navštívíme slavný vánoční trh na Piazza Navona, ochutnáme neméně slavné Pandorro nebo Torrone, vánoční atmosféru nasajeme u baziliky sv. Petra. Prohlédneme si všechny nejvýznamnější památky „věčného města“ a budeme mít příležitost shlédnout, jakým způsobem se v této metropoli slaví Vánoce. Prožijte tedy s námi advent v Římě a vychutnejte si kouzlo italských Vánoc.


Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** u Říma - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi (rozšířené snídaně, večeře menu), průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 990 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

Program zájezdu

1. den zájezdu V poledních hodinách odjedeme z ČR do Itálie.


2. den zájezdu V ranních hodinách příjezd do Říma - celodenní prohlídka vánočního VATIKÁNU - hlavního města katolické církve - velkolepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, vánoční strom, betlém v životní velikosti, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a samozřejmě Sixtinskou kaplí - s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky na klenutém stropě a Poslední soud. Na přilehlém náměstí Piazza del Risorgimento budeme mít možnost navštívit vánoční trh. Procházka k Andělskému hradu a na náměstí Piazza del Popolo s kostelem Santa Maria del Popolo (Carvaggiovy obrazy). Odjezd na ubytování a večeři do hotelu.


3. den zájezdu Starověké srdce Říma. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská - Koloseum s vánočním stromem - symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství. Individuální volno v Římě, romantická vánoční atmosféra římských uliček, skvostná pouliční výzdoba. Návrat na večeři a nocleh.


4. den zájezdu Dokončení prohlídky ŘÍMA - nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol (socha vlčice) - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., nezapomenutelné vánoční trhy na Piazza Navona - barokní náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi) – vyzdobené stánky, tradiční cukroví, betlémy. Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Možnost nákupů a občerstvení v kouzelných uličkách Říma. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.


5. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045