Římské Koloseum, Itálie

Advent v Římě

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezdy - advent v Římě 2014 Řím, věčné město i když už dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává Řím nejúžasnějším městem na světě. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se Řím stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu***/**** u Říma - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi (rozšířené snídaně, večeře menu), průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu, Galeria Borghese 270 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně), výlet do Neapole v termínu 11.12. 750 Kč (min. 20 účastníků)

Program zájezdu

1.den zájezdu V poledních hodinách odjedeme z ČR do Itálie.
2. den
V ranních hodinách příjezd do Říma - celodenní prohlídka VATIKÁNU - hlavního města katolické církve - velkolepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a samozřejmě Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky na klenutém stropě a Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad – zdejší chodba spojuje hrad s Vatikánem, uvnitř hradu je několik působivých komnat a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím. Odjezd na ubytování a večeři do hotelu.
3. den
Po snídani odjedeme k návštěvě TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Odpoledne přejezd do ŘÍMA, prohlídka antického města, kterou připomínají památky, jejichž monumentalita děsí a fascinuje zároveň. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská - Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z do římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Santa Maria in Cosmedin. Návrat na večeři a nocleh.
4. den
Dokončení prohlídky ŘÍMA - nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona, obrovské oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi), Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely, zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

5. den
Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Poznámka: * / ** Program zájezdu je přizpůsoben Velikonocím v Římě a Římu adventnímu, je zařazena individuálně i Velikonoční bohoslužba na Svatopeterském náměstí, v době Adventu fakult. 1denní výlet do Neapole vč. návštěvy čtvrti betlémků, z tohoto důvodu je z programů */** vyloučena návštěva Tivoli, zahrad Borghese vč. vily a dle časových možností ev. i Vatikánských muzeií.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045