Římské Koloseum, Itálie

Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

Destinace: Řecko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

Popis zájezdu

Anotace
Zájezdy a dovolená Řecko Meteora – Delfy – Tolo – Athény – ostrov Hydra – ostrov Spetses – Korint – Náfplio – Epidauros – Mykény – Olympie
Oblíbený zájezd Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím ( 1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu ), 7x snídani, 6x večeři, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 2.250 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1.600 Kč/os.

Program zájezdu

Dovolená Řecko - program

Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

1.den zájezdu Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.


2.den zájezdu Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
3.den zájezdu Vylodění v řecké Igoumenitse a odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.


4.den zájezdu Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO) - sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na ubytování do TOLA .


5.den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno.


6.den zájezdu Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO) - metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, Parthenón, Dionýsovo divadlo), Agora, Archeologické muzeum, Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk. Návrat na ubytování.


7.den zájezdu Pobyt u moře. Doporučujeme fakultativní lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €).


8.den zájezdu Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. NÁFPLIO - mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.


9.den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno.


10.den zájezdu Odjezd do starověké OLYMPIE (UNESCO) – posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.


11. den zájezdu Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.


12. den zájezdu Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045